Έργο Netcastle

Το έργο με τίτλο “Network creation and promotion of castles” και ακρωνύμιο “NetCastle” υλοποιήθηκε από το ΠΤΑ -Ι.Ν. κατόπιν ανάθεσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νησων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013 και εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2- Προώθηση και αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 2.2- Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 495.355,02 €.

Επικεφαλής εταίρος του έργου ήταν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας η οποία με την υπ’ αρ. 200-19/6-12-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. ανέθεσε την επίβλεψης & υλοποίηση του έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.

Η περιοχή του Επικεφαλής εταίρου αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών λόγω των ιστορικών της μνημείων. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται από πολλά κάστρα που κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, όπως το Παλιό Φρούριο και το κάστρο της Κασσιόπης και Αγγελόκαστρο στην Κέρκυρα, το Κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα, το Ενετικό Κάστρο στη Ζάκυνθο, το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά, το Κάστρο του Αργυροκάστρου και Κάστρο Καζνέτσι στη Θεσπρωτία κ.λπ. Αυτή η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει μέσο συνεργασίας, δικτύωσης και περιφερειακής συνοχής. Επιπλέον, η προβολή της ιστορικής κληρονομιάς σε νέους και σε τουρίστες, συμβάλλει στην ευρεία μετάδοση των εμπειριών από στόμα σε στόμα καθώς επίσης και στην προώθηση του πολιτισμού των περιοχών, ακόμη και εκτός του εδάφους του προγράμ­ματος. Συγχρόνως, η τεράστια αύξηση της χρήσης νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του διαδικτύου, έχει συμβάλει θετικά στη διεύρυνση της γεωγραφικής περιοχής του τουρι­σμού και την επαφή με νέους προορισμούς.

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η ανάδειξη και προώθηση ενός κοινού πολιτιστικού προϊόντος στην διασυνοριακή περιοχή προκειμένου να ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού τουρισμού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου, η οποία σκοπό είχε να καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισμού, αλλά και θα διαδώσει αποτελεσματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Ειδικότερα, το έργο στόχευε στη δημιουργία ενός δικτύου για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών κάστρων των στοχευμένων περιοχών. Το έργο είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη πολύ-πολιτισμική και εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων καινοτόμων διαδραστικών βιωματικών υπηρεσιών. Παρέχει τη δυνατότητα περιηγήσεων μέσα στο χωροχρόνο με τη χρήση 3D αναπαραστάσεων των ιστορικών μνημείων.

Οι  επιμέρους στόχοι του έργου περιλάμβαναν : την προώθηση ενός κοινού χαρακτήρα, την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και των διασυνοριακών ανταλλαγών, καθώς και την αύξηση του τουρισμού στην περιοχή, τουριστικές υπηρεσίες αναβάθμισης και πολιτιστική αναβάθμιση του τουρισμού (e-tourism), διαφοροποίηση των κάστρων από άλλα μνημεία, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής επιστημονικής κοινότητας, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών μεθόδων για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, τη συμβολή στην πολιτιστική εκπαίδευση των νέων.

Εταίροι του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελούνταν από τους εξής φορείς:

 1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ως επικεφαλής εταίρος του έργου- Ελλάδα (OLP)
 2. Institution of Prefect of Gjirokastra region- Αλβανία (LP2)
 3. Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας – Ελλάδα (PP3)
 4. UET Center – Αλβανία (PP4)

Έργο SAIMON

Το έργο με τίτλο ” SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area ” και ακρωνύμιο “SAIMON” υλοποιήθηκε από το ΠΤΑ -Ι.Ν. κατόπιν ανάθεσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νησων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 364.936,00 €.

Επικεφαλής εταίρος του έργου ήταν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου με τον Milieukontant International Albania, ενώ εταίρος ήταν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας η οποία με την υπ’ αρ. 199-19/6-12-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. ανέθεσε την επίβλεψης & υλοποίηση του έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.

Οι εταίροι του έργου SAIMON ήταν όλες οι κατά το νόμο κρατικές αρμόδιες αρχές για τα παράκτια θαλάσσια ύδατα του συνόλου της επιλέξιμης περιοχής του διασυνοριακού προγράμματος.

Η Πράξη «SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area» αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης του κινδύνου ευτροφισμού των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επί του συνόλου της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία. Το σύστημα είναι διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου στους πολίτες, την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές. Για τις ανάγκες του έργου έγιναν επίσης επιτόπιες παρατηρήσεις στα παράκτια ύδατα οι οποίες αποσκοπούσαν στην επαλήθευση των δορυφορικών δεδομένων.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ κατατάσσει τον ευτροφισμό ως έναν από τους βασικούς κινδύνους για τα θαλάσσια ύδατα και θέτει σαφείς στόχους για το χαρακτηρισμό των υδάτων της Ελλάδας και της Αλβανίας. Η οδηγία της ΕΕ απαιτεί επίσης από τα αρμόδια όργανα των χωρών μελών τη συνεχή παρακολούθηση των θαλάσσιων υδάτων για την προστασία με σκοπό την προστασία τους. Επίσης, η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, θέτει σαφείς στόχους όσον αφορά την παρακολούθηση του κινδύνου ευτροφισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω Κοινοτικές Οδηγίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο μέσω του Ν.3199/2003, του Προεδρικού Διατάγματος 51/2007  και του Ν. 3983/2011, του Ελληνικού Κράτους. Τα αποτελέσματα του έργου εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν επίσης την Ελληνική πλευρά να εκπληρώσει καλύτερα τις σχετικές επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας σε ότι αφορά τις Οδηγίες για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), έτσι όπως αυτές ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο.

Εταίροι του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελούνταν από τους εξής φορείς:

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου ως επικεφαλής εταίρος του έργου- Ελλάδα (OLP)
 2. Milieukontant International Albania – Αλβανία (LP2)
 3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (PP3)
 4. Περιφέρειακό Συμβούλιο Αυλώνας – Αλβανία (PP4)

Έργο I.C.E.

Το έργο «ICE – Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» υλοποιήθηκε από το ΠΤΑ -Ι.Ν. κατόπιν ανάθεσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.000.000,00 €.

Επικεφαλής εταίρος του έργου ήταν η, ενώ εταίρος ήταν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οποία με την υπ’ αρ. 201-19/6-12-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. ανέθεσε την επίβλεψης & υλοποίηση του έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.

Το έργο είχε σαν στόχο την προώθηση της διάδρασης και συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνικών φορέων, ερευνητικών φορέων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες μέσα από νέες παραγωγικές δραστηριότητες και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Μέσα από το έργο σκοπός ήταν να εντοπισθούν τα σημαντικότερα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των εμπλεκομένων περιοχών τα οποία μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών θα μπορούσαν να αντιμετωπίσθουν ως το εργαλείο ανάπτυξης μιας δημιουργικής βιομηχανίας θεάματος και πολιτισμού που θα προσελκύει επισκέπτες. Κάθε εμπλεκόμενο μέρος επρόκειτο να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης στο οποίο περιέγραφε πως τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν εντοπισθεί θα «μετουσιωθούν» σε πολιτιστικά γεγονότα, θα διανεμηθούν και θα παρουσιασθούν στις εμπλεκόμενες περιοχές και θα αποτελέσουν τη βάση για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιήθηκαν δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή των Ιονίων Νήσων με την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων που θα περιλαμβάναν 3 εκδηλώσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα (4 ενότητες) συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δαπανών, δηλαδή : σκηνοθεσία, κοστούμια, μουσικούς, ηθοποιούς, υποστήριξη εικόνας & ήχου, τα ταξίδια και η διαμονή των καλλιτεχνών, ενοικίαση των χώρων κλπ.

Εταίροι του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελούνταν από τους εξής φορείς:

 1. Περιφέρεια Απουλίας ως επικεφαλής εταίρος του έργου- Ελλάδα (LP)
 2. Κοινοπραξία Θεάτρων Απουλίας – Ιταλία (LP2)
 3. Κέντρο Κινηματογράφου Απουλίας (ΡΡ3)
 4. Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (ΡΡ4)
 5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (PP5)
 6. Περιφέρεια Ηπείρου, (ΡΡ6)
 7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, (ΡΡ7)
 8. Τεχνολογικό, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου – Επιτροπή Ερευνών (ΡΡ8)
 9. Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (PP9)

CIAK - ``Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema`` - Film Office