Διαχείριση Π.Δ.Ε.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) χρηματοδοτεί έργα που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

 • το εθνικό, το οποίο χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και
 • το συγχρηματοδοτούμενο, το οποίο χρηματοδοτείται με επιχορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιεί μια σειρά από σημαντικά αναπτυξιακά έργα, τα οποία αποβλέπουν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας. Τα έργα αυτά καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

 • Αντιπλημμυρικά
 • Λιμενικά
 • Οδοποιίας
 • Κτιριακά
 • Τουρισμός
 • Πρότυπες Μελέτες
 • Περιβαλλοντικά
 • Κοινωνικές Υποδομές
 • Αναπλάσεις
 • Υδραυλικά
 • Αναστυλώσεις-συντηρήσεις αρχαιολογικών χώρων
 • Φωτεινή Σηματοδότηση
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Ιονίων Νήσων, ως ορισμένος υπόλογος διαχειριστής των έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., συνιστά σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Εξοπλισμένο με το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Πληρωμών e-ΠΔΕ, συντελεί στην ταχύτατη ολοκλήρωση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής της κάθε δαπάνης σε βάρος της ειδικής πίστωσης της Συλλογικής Απόφασης Έργου.