Πίνακας Συνυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών Επιχορηγούμενων Φορέων

Α/ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Αίτημα δικαιούχου για την καταβολή της δόσης 
2Απόφαση ένταξης πράξης & εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίου έργουΓια την καταβολή της 1ης δόσης
3Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργουΓια την καταβολή της 1ης δόσης
4Εισήγηση πληρωμής και βεβαίωση επιλεξιμότηταςΜόνο για έργα του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
5Ασφαλιστική ΕνημερότηταΠρωτότυπη ή Ακριβές Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από τον φορέα έκδοσης
6Φορολογική ΕνημερότηταΠρωτότυπη ή Ακριβές Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από τον φορέα έκδοσης
7Καταστατικό λειτουργίαςΓια την καταβολή της 1ης δόσης
8Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από οικείο Πρωτοδικείο (για μη δημόσιους φορείς)Σημείωση: maximum 3 μήνες από την έκδοση έως πληρωμή
9Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση από οικείο Πρωτοδικείο (για μη δημόσιους φορείς)Σημείωση: maximum 3 μήνες από την έκδοση έως πληρωμή
10Αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου της Τράπεζας που να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων καθώς και τα στοιχεία του δικαιούχου 
11Απόφαση Δ.Σ. για δέσμευση υλοποίησης του προγράμματοςΓια την καταβολή της 1ης δόσης
12Τιμολόγιο επιχορήγησης με τα στοιχεία:
Α. Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών – Αλυκές Ποταμού – Α.Φ.Μ. 997913715 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Β. Για την ………. Δόση επιχορήγησης ποσού: ………. €
Γ. Του έργου “……….” της ΣΑΕΠ: ………. με Κ.Ε.: ……….
 
13Υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης της επιχορήγησης σε τρίτους και χρηματοπιστωτικά και μη ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού 
14Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα εφόσον το έργο υλοποιείται με αυτεπιστασίαΓια την καταβολή της 1ης δόσης
15Ειδικά για τους φορείς που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του άρθρου 10β του Ν. Ν.3861/2010 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) απαιτείται εκτύπωση εγγραφής και δήλωση δαπανών παρελθόντος έτους 

Πίνακας Συνυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών Πληρωμών Έργων

Α/ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Αίτημα δικαιούχου για την πληρωμή του αναδόχου 
2Απόφαση ένταξης – εγγραφή σε ΣΑ και ΤΔΕ1ος λογαριασμός
3Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου από το φορέα χρηματοδότησης1ος λογαριασμός
4Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (με ΚΗΜΔΗΣ)1ος λογαριασμός
5Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση διάθεσης πίστωσης (με ΚΗΜΔΗΣ)1ος λογαριασμός
6Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού1ος λογαριασμός
7Αντίγραφο Μελέτης και σχετικών εγκρίσεων (συμβούλιο έργων – οικ. Άδεια κλπ)1ος λογαριασμός
8Έγκριση περ/κων όρων1ος λογαριασμός
9Δημοσιεύσεις και πληρωμές αυτών1ος λογαριασμός
10Διαγωνιστική διαδικασία (Απαιτείται το σύνολο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση από την έγκριση όρων δημοπράτησης έως και την κατακύρωση του αποτελέσματος στο μειοδότη). Αν πρόκειται για ηλ/κο διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται το σύνολο των στοιχείων που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ.1ος λογαριασμός
11Διαδικασία ανακοίνωσης αποτελέσματος στο μειοδότη έως την υπογραφή σύμβασης1ος λογαριασμός
12Έγκριση νομιμότητας από Αποκεντρωμένη (ελεγκτής νομιμότητας)1ος λογαριασμός
13Προέγκριση υπογραφής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται.1ος λογαριασμός
14Σύμβαση (με ΚΗΜΔΗΣ) 
15Απόφαση ορισμού Επιβλέποντος1ος λογαριασμός
16Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος1ος λογαριασμός
17Εντολή πληρωμής μαζί με την πιστοποίηση 
18Συνοπτική ή τελική επιμέτρηση (μονογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και θεωρείται από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Μονογράφεται κατά σελίδα και υπογράφεται από όλους) με προσωρινές ή τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις 
19Εισήγηση πληρωμής και βεβαίωση επιλεξιμότητας 
20Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες με απόφαση έγκρισής τους η οποία θα είναι ή:
α. Σε ισοζύγιο
β. Με υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου και απόφαση έγκρισης συμπληρωματικής πίστωσης και συμπληρωματική εγγυητική καλής εκτέλεσης για το επιπλέον ποσό των εργασιών του ΣΠ
γ. Απόφαση έγκρισης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα από την ΠΙΝ
 
21Συμπληρωματική σύμβαση και απόφαση έγκρισης της συμπληρωματικής πίστωσης. Απόφαση Έγκρισης και Συμβ. ΈργωνΣτην περίπτωση που έγινε συμπληρωματική σύμβαση
22Τιμολόγιο με ημερομηνία μέχρι και την ημέρα πληρωμής 
23Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
24Βεβαίωση ΕΦΚΑ μη οφειλής έργου 
25Ασφαλιστική ενημερότητα 
26Κράτηση φόρου 3% επί του καθαρού ποσούΑπό την Υπηρεσία
27Απόδειξη τράπεζας απόδοσης 6‰ του ΤΕΕ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ: 080-005870-09)Για συμβάσεις μετά από 06/06/2016
28Απόδειξη Τράπεζας απόδοσης του 0,6% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και χαρτόσημο 2,4%Για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έως 06/06/2016
29Απόδειξη Τράπεζας απόδοσης του 0,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και χαρτόσημο 2,4%Για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έως 06/06/2016
30Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠΑπό την Υπηρεσία
31Απόδειξη είσπραξης κράτησης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων από ΔΟΥ στο καθαρό ποσό του λογαριασμού
— Για συμβάσεις προ 08/08/2016:
0,1% + 3% χαρτόσημο + 20% ΟΓΑ
(κωδικοί  ΔΟΥ  αντίστοιχα 83897,  1229,  1228)
— Για συμβάσεις μετά τις 08/08/2016 το 0,1% γίνεται 0,06%
— Για συμβάσεις μετά τις 01/04/2019 το 0,06% γίνεται 0,07%
 
32Απόδειξη τράπεζας απόδοσης πόρου 2,5‰ υπέρ Μηχανικών ΤΕ Δημοσίου (ATTICA BANK IBAN GR96 0160 0650 0000 0008  5153 587) 
33Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που αφορά το Φ.Π.Α. θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ 
34Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που αφορά τη μη εκχώρηση του λογαριασμού σε τράπεζα μέχρι την ημερομηνία πληρωμήςΜε γνήσιο υπογραφής ή θεωρημένη από το gov.gr
35Απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου ή βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί εμπρόθεσμου εκτέλεσης των εργασιών, προτεινόμενου για λογαριασμούς στηριζόμενους σε επιμετρήσεις συνταχθείσες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου περάτωσης του έργου. 
36ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε κάθε λογαριασμό ελέγχουμε:
α) Αν υπάρχει εγγυητική κρατήσεων 5%. Αν δεν υπάρχει γίνεται κράτηση από το λογαριασμό ή απόφαση μείωσης εγγυήσεων.
β) Αν υπάρχουν υλικά επί τόπου που πιστοποιούνται στο λογαριασμό. Όταν υπάρχουν στο έντυπο της πιστοποίησης γίνεται επιπλέον κράτηση 10% και συνοδεύει την εντολή πληρωμής, πρωτόκολλο θεματοφυλακής υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και τον Δ/ντη της υπηρεσίας.
 
37Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
38Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του αναδόχου από οικείο ΠρωτοδικείοΣημείωση: maximum 2 μήνες από την έκδοση έως την πληρωμή
39Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση του αναδόχου από οικείο ΠρωτοδικείοΣημείωση: maximum 2 μήνες από την έκδοση έως την πληρωμή
40Οποιοδήποτε έγγραφο τραπέζης που θα αναγράφεται ο δικαιούχος και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση 
41Φωτοτυπία ταυτότητας στον 1ο λογαριασμόΓια ατομικές επιχειρήσεις

Πίνακας Συνυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών Πληρωμών Μελετών

Α/ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Αίτημα δικαιούχου για την πληρωμή του αναδόχου 
2Απόφαση ένταξης – εγγραφή σε ΣΑ και ΤΔΕ1ος λογαριασμός
3Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου από το φορέα χρηματοδότησης1ος λογαριασμός
4Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (με ΚΗΜΔΗΣ)1ος λογαριασμός
5Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση διάθεσης πίστωσης (με ΚΗΜΔΗΣ)1ος λογαριασμός
6Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού1ος λογαριασμός
7Αντίγραφο Μελέτης και σχετικών εγκρίσεων1ος λογαριασμός
8Δημοσιεύσεις και πληρωμές αυτών1ος λογαριασμός
9Διαγωνιστική διαδικασία (Απαιτείται το σύνολο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση από την έγκριση όρων δημοπράτησης έως και την κατακύρωση του αποτελέσματος στο μειοδότη). Αν πρόκειται για ηλ/κο διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται το σύνολο των στοιχείων που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ.1ος λογαριασμός
10Διαδικασία ανακοίνωσης αποτελέσματος στο μειοδότη έως την υπογραφή σύμβασης1ος λογαριασμός
11Έγκριση νομιμότητας από Αποκεντρωμένη (ελεγκτής νομιμότητας), εφόσον απαιτείται. 
12Προέγκριση υπογραφής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται. 
13Σύμβαση 
14Απόφαση ορισμού Επιβλέποντος1ος λογαριασμός
15Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος1ος λογαριασμός
16Εντολή πληρωμής εις διπλούν μαζί με την πιστοποίηση 
17Επιμέτρηση – πινάκιο αμοιβής μελετητή (μονογράφεται κατά σελίδα και υπογράφεται από όλους) 
18Βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπάνηςΑπό την Υπηρεσία
19Συμπληρωματική σύμβαση με πίνακα και απόφαση έγκρισης της συμπληρωματικής πίστωσης. Απόφαση Έγκρισης και Συμβ. ΈργωνΣτην περίπτωση που έγινε συμπληρωματική σύμβαση
20Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με “εξοφλήθη” και υπογραφή. Η ημερομηνία του τιμολογίου να είναι μέχρι και την ημέρα πληρωμής 
21Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
22Ασφαλιστική ενημερότητα 
23Κρατήσεις (διπλότυπο είσπραξης)
– φόρου 4% στο ποσό χωρίς ΦΠΑ για λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιία, σιδηροδρόμων, τοπογραφικές εργασίες
– φόρου 10% στο ποσό χωρίς ΦΠΑ για οποιοδήποτε έργο πλην των παραπάνω
 
24Απόδειξη Τράπεζας απόδοσης του 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και χαρτόσημο 2,4% για συμβάσεις μελετών που έχουν υπογραφεί έως 06/06/2016Δεν απαιτείται για γεωτεχνικά
25Απόδειξη Τράπεζας απόδοσης 1% του Ε.Μ.Π. και χαρτόσημο 2,4% για συμβάσεις μελετών που έχουν υπογραφεί έως 06/06/2016Δεν απαιτείται για γεωτεχνικά
26Χαρτόσημο μελέτης 0,2% και επί αυτού τέλος χαρτόσημου 20%Όλα ΔΟΥ
27Απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης ή βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί εμπρόθεσμου εκτέλεσης της μελέτης, προτεινόμενου για λογαριασμούς στηριζόμενους σε επιμετρήσεις συνταχθείσες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου περάτωσης της μελέτης 
28Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκχώρησης της σύμβασης σε τραπεζοπιστωτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία της πληρωμής 
29Απόδειξη είσπραξης κράτησης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων από ΔΟΥ στο καθαρό ποσό του λογαριασμού
— Για συμβάσεις προ 08/08/2016:
0,1% + 3% χαρτόσημο + 20% ΟΓΑ
(κωδικοί  ΔΟΥ  αντίστοιχα 83897,  1229,  1228)
— Για συμβάσεις μετά τις 08/08/2016 το 0,1% γίνεται 0,06%
 
30Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠΑπό την Υπηρεσία
31Οποιοδήποτε έγγραφο τραπέζης που θα αναγράφεται ο δικαιούχος και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση 
32Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από οικείο ΠρωτοδικείοΣημείωση: maximum 3 μήνες από την έκδοση έως την πληρωμή
33Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση από οικείο ΠρωτοδικείοΣημείωση: maximum 3 μήνες από την έκδοση έως την πληρωμή
34Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
35Φωτοτυπία ταυτότητας (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις)1ος λογαριασμός

 

Πίνακας Συνυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών Πληρωμών Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών

Α/ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Αίτημα δικαιούχου για την πληρωμή του αναδόχου 
2Απόφαση ένταξης – εγγραφή σε ΣΑ και ΤΔΕ1ος λογαριασμός
3Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου από το φορέα χρηματοδότησης1ος λογαριασμός
4Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (με ΚΗΜΔΗΣ εφόσον απαιτείται)1ος λογαριασμός
5Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση διάθεσης πίστωσης (με ΚΗΜΔΗΣ εφόσον απαιτείται)1ος λογαριασμός
6Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού1ος λογαριασμός
7Έγκριση επιλεξιμότητας δαπάνηςΑπό την Υπηρεσία
8Υποβληθείσες Οικονομικές προσφορές1ος λογαριασμός
9Διαγωνιστική διαδικασία (Απαιτείται το σύνολο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση από την έγκριση όρων δημοπράτησης έως και την κατακύρωση του αποτελέσματος στο μειοδότη). Αν πρόκειται για ηλ/κο διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται το σύνολο των στοιχείων που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ.1ος λογαριασμός
10Δημοσιεύσεις και πληρωμές αυτών1ος λογαριασμός
11Επικυρωμένο αντίγραφο της ανακοίνωσης στο μειοδότη για την κατακύρωση ή ανάθεση του διαγωνισμού1ος λογαριασμός
12Σύμβαση 
13Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την σύσταση της Επιτροπής παραλαβής 
14Πρωτότυπο τιμολόγιο 
15ΠαραδοτέαΔείγμα ή φωτογραφίες κατά περίπτωση
16Δελτίο εισαγωγής αποθήκηςΣε περίπτωση προμηθειών
17Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της οικείας επιτροπής. Για ποσά κάτω των 2.500 € που δεν απαιτείται σύμβαση όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν.2362/1995 να προσκομίζεται βεβαίωση παραλαβής του προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 
18Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, απόδοση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμουΑπό την Υπηρεσία
19Απόδειξη είσπραξης κράτησης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων από ΔΟΥ στο καθαρό ποσό του λογαριασμού
Για συμβάσεις προ 08/08/2016:
0,1% + 3% χαρτόσημο + 20% ΟΓΑ
(κωδικοί ΔΟΥ αντίστοιχα 83897, 1229, 1228)
Για συμβάσεις μετά τις 01/04/2019: 0,07%
 
20Παρακράτηση φόρου 1% (καύσιμα), 4% ή 8%Από την Υπηρεσία
21Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που αφορά τη μη εκχώρηση του λογαριασμού σε τράπεζα μέχρι την ημερομηνία πληρωμήςΜε γνήσιο υπογραφής ή θεωρημένη από το gov.gr
22Φορολογική ενημερότητα (Δ.Ο.Υ.)
Για τιμολόγια άνω των 1.500,00 € (με ΦΠΑ)
 
23Ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α.)
Για τιμολόγια άνω των 3.000,00 € (με ΦΠΑ)
 
24Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
25Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του αναδόχου από οικείο ΠρωτοδικείοΣημείωση: maximum 3 μήνες από την έκδοση έως την πληρωμή
26Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση του αναδόχου από οικείο ΠρωτοδικείοΣημείωση: maximum 3 μήνες από την έκδοση έως την πληρωμή
27Οποιοδήποτε έγγραφο τραπέζης που θα αναγράφεται ο δικαιούχος και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση 
28Καταστατικό Σύστασης του αναδόχου με τυχόν τροποποιήσεις του ή Κωδικοποιημένο Καταστατικό (πρωτότυπο ή θεωρημένο αντίγραφο από Δ/νση Εμπορίου για Α.Ε. ή από Πρωτοδικείο για λοιπές εταιρείες)
Επιπλέον, για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού (1ος λογαριασμός)
Σημείωση: Σε περίπτωση κωδικοποιημένου καταστατικού δεν απαιτείται προσκόμιση προηγούμενων τροποποιήσεων του
29Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ.: υφιστάμενου και αυτού που ίσχυε κατά την υπογραφή της σύμβασης (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ΦΕΚ)1ος λογαριασμός
30Φωτοτυπία ταυτότητας (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις)1ος λογαριασμός